၁။ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၂။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၃။ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၄။ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၅။ ပဲခူးေအာင္သုခဆရာေတာ္ႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၆။ ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား
၇။ သစၥေ၀ဒဂူဆရာေတာ္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား